GeoAsbest Oy

Y-tunnus 2893972-2

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme asiakastietojamme tietosuoja-asetuksen mukaisesti. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR , General data protection regulation) aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen. 

TIEDOT REKISTERINPITÄJÄSTÄ

1. Rekisterinpitäjä

GeoAsbest Oy

Y-tunnus 2893972-2

2. Yhteyshenkilö, joka vastaa rekisteristä

Sanna Sillanpää

info@geoasbest.fi

Puh 044 243 4195 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyille on henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tilattujen töiden / palvelujen toimittaminen, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, toiminnasta tiedottaminen ja yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä henkilöiden automatisoituun profilointiin.

Laskutustiedot
Asiakkaan laskutustiedot koostetaan niiden tietojen perusteella, jotka asiakas on tilauksen / toimeksiannon yhteydessä ilmoittanut. Tiedot säilytetään laskutusohjelmistossa, joka on suojattu salasanalla. Kun asiakkuus päättyy, asiakas voi pyytää tietojensa poistamista laskutusohjelmasta.

Varausjärjestelmä
Tilatut työt ja työn tilaajan tiedot tallennetaan salasanalla suojattuun varausjärjestelmään. Kun työ on tehty, asiakas voi pyytää tietojensa poistamista varausjärjestelmästä.

Valokuvat
Kartoituksen yhteydessä otettuja valokuvia käytetään vain kartoituksesta koostettavaan raporttiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta tallennetaan rekisteriin seuraavat tiedot: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilauksen / sopimuksen sisällöstä sekä laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet, tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilauksen / toimeksiantosopimuksen yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja siirretään vain maksujen perintätilanteissa perintäkäsittelyä varten perintää hoitavalle taholle.

7. Rekisterin suojaus

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti  ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvalla huolellisuudella. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja sekä tietoteknisten laitteiden käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta oleellisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut oikeudet

Kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa mitkä tiedot hänestä on rekisteriin tallennettu. Henkilö voi myös vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin korjauksia, tulee henkilön esittää pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle siinä ajassa, mikä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksessa ( pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on ”oikeus tulla unohdetuksi” eli henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Samoin henkilöllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki tällaiset pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä voi pyytää henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle siinä ajassa, mikä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksessa ( pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Copyright: Tämän asiakirjan tai minkään sen osan luvaton kopiointi kielletty.